วสุพล 's Home   18 ตุลาคม 2564    คอมพิวเตอร์   0 Comment  
 

 รายการการประชุม การจ่ายเงิน ดาวน์โหลด สถานะ / ข้อผิดพลาด
คณะกรรมการโรงงานไพ่ Y Link ยืนยันผู้ใช้งานแล้ว
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ Y Link ยืนยันผู้ใช้งานแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบ Y Link ยืนยันผู้ใช้งานแล้ว
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)
และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR)
Y Link เนื่องจากเป็นบัญชี Gmail โปรดสมัครบริการ Microsoft Account ก่อนเพื่อยืนยัน
คณะอนุกรรมการควบคุมดูแลสถานการณ์ไพ่ผิดกฎหมาย Y Link ยืนยันผู้ใช้งานแล้ว
คณะกรรมการด้านความปลอดภัยฯ N Link ยืนยันผู้ใช้งานแล้ว
คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Y Link ยืนยันผู้ใช้งานแล้ว
คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานก่อสร้างอาคารโรงพิมพ์
ปรับปรุงภูมิทัศน์ และการติดตั้งเครื่องจักร
Y Link ยืนยันผู้ใช้งานแล้ว
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบ Y Link ยืนยันผู้ใช้งานแล้ว
คณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ่ Y Link ยืนยันผู้ใช้งานแล้ว
คณะทำงานด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน Y Link ยืนยันผู้ใช้งานแล้ว
คณะอนุกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล Y Link ยืนยันผู้ใช้งานแล้ว
คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและตลาด Y Link ยืนยันผู้ใช้งานแล้ว
คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของ CFO Y Link ยืนยันผู้ใช้งานแล้ว
คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของผู้อำนวยการ Y Link ยืนยันผู้ใช้งานแล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้อำนวยการโรงงานไพ่ฯ Y Link ยืนยันผู้ใช้งานแล้ว
ประชุมปฏิบัติการโรงงานไพ่ N Link ยืนยันผู้ใช้งานแล้ว
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพการผลิต N Link ยืนยันผู้ใช้งานแล้ว
คณะทำงาน ECO N Link ยืนยันผู้ใช้งานแล้ว
คณะทำงานด้านพลังงาน N Link ยืนยันผู้ใช้งานแล้ว
Balanced Scorecard N Link ยืนยันผู้ใช้งานแล้ว
ประชุมแผนวิสาหกิจ N Link ยืนยันผู้ใช้งานแล้ว
ประชุมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) N Link ยืนยันผู้ใช้งานแล้ว
ประชุมฝ่ายผลิตไพ่ N Link ยืนยันผู้ใช้งานแล้ว
ประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาธุรกิจและการตลาด N Link ยืนยันผู้ใช้งานแล้ว
ประชุมคณะศึกษาแนวทางการดำเนินงานการบริหารสัญญาให้สิทธิ์ซื้อระหว่างโรงงานไพ่กับเอกชนคู่สัญญา Y Link ยืนยันผู้ใช้งานแล้ว
ประชุมคณะทำงานด้านการตลาด N/A Link ยืนยันผู้ใช้งานแล้ว

 

การประชุมเก่า ตั้งแต่ก่อน 1 พ.ย. 64 หากต้องการไฟล์ กรุณาติดต่อแผนก IT

รายการการประชุม วันที่ ดาวน์โหลด สถานะ / ข้อผิดพลาด
ประชุมเรื่อง ERP หลังจากยกยอดคลังสินค้า 18/8/2022 Link  
กลุ่ม A และ B นำเสนอผลงาน Security Printing 17/8/2022 Link  
ประชุมแผนการดำเนินงาน BCM 16/8/2022 Link  
ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 16/8/2022 Link  
ประชุมแผนปฏิบัติการดิจิทัลปี 2564-2569 8/8/2022 Link  
ประชุมคณะกรรมการสอบสวน 11/7/2022 Link  
ประชุม ERP 8/7/2022 Link  
ประชุม Director ผ่าน Zoom 8/7/2022 Link  
อบรม PDPA   Link  
ประชุมคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 10/6/2022 Link  
อบรมเชิงสัมมนา หลักสูตร กระบวนการควบคุมการผลิตที่ดี 30/5/2022 Link  
ประชุมเรื่องพนักงานไพ่ตัวเล็ก 23/5/2022 Link  
ประชุม PDPA วันที่ 2 5/5/2022 Link  
ประชุมคณะกรรมการร่าง TOR และจัดทำราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์แนวทางการจัดหารซื้อที่ดินฯ 25/4/2022 Link ผู้ใช้งานยังไม่ได้แจ้งอีเมลหรือบัญชียังไม่ได้เปิดการใช้งาน โปรดติดต่อ IT
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับโครงการ Entertainment complex 22/4/2022 Link  
ประชุมตรวจรับงาน PDPA 22/4/2022 Link  
ประชุม IT Master Plan 21/4/2022 Link  
ประชุม PDPA 20/4/2022 Link  
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับโครงการสัมมนา 18/4/2022 Link  
อบรมความรู้การใช้โปรแกรมส่วนผลิตไพ่ตัวเล็กและไพ่ป๊อก   Link  
ประชุมจ่ายเงินทดแทน 5/4/2022 Link  
ประชุม ปรับปรุงมาตรการรับมือ covid-19 โรงงานไพ่ 5/4/2022 Link  
ประชุมสรุปมาตรการ 4/4/2022 Link  
อบรมหลักสูตร Re up skill digital security printing 1/4/2022 Link  
ประชุมคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา EVM 30/3/2022 Link  
อบรมหลักสูตร Re up skill digital security printing 25/3/2022 Link  
อบรมหนีไฟ 23/3/2022 Link  
อบรมหลักสูตร Re up skill digital security printing 18/3/2022 Link  
ประชุม ตัวชี้วัด enable 8 ด้าน 18/3/2022 Link  
ประชุมปิดใบสั่งผลิตและแนวทางการบันทึกข้อมูล 17/3/2022 Link  
คณะทำงานการจัดตั้งยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ 16/3/2022 Link  
ประชุมเปิดซอง PDPA 15/3/2022 Link  
ประชุมร่างขอบเขตโครงการสมรรถนะฯ 15/3/2022 Link  
บรรยายการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการผลิต 14/3/2022 Link  
อบรมหลักสูตร Re up skill digital security printing 11/3/2022 Link  
ประชุม Annual Report 2021-Dhanarak Asset Development 11/3/2022 Link ผู้ใช้งานยังไม่ได้แจ้งอีเมลหรือบัญชียังไม่ได้เปิดการใช้งาน โปรดติดต่อ IT
ประชุม Annual Report 2021-Dhanarak Asset Development 9/3/2022 Link ผู้ใช้งานยังไม่ได้แจ้งอีเมลหรือบัญชียังไม่ได้เปิดการใช้งาน โปรดติดต่อ IT
อบรมหลักสูตร Re up skill digital security printing 4/3/2022 Link  
ประชุมทบทวนแผนระยะยาวส่วนสารสนเทศ 3/3/2022 Link  
อบรมหลักสูตร Re up skill digital security printing 25/2/2022 Link  
อบรมหลักสูตร Re up skill digital security printing 18/2/2022 Link  
อบรมระบบควบคุมการผลิตครั้งที่ 3 17/2/2022 Link  
อบรมระบบควบคุมการผลิตครั้งที่ 2 15/2/2022 Link  
อบรมหลักสูตร Re up skill digital security printing 11/2/2022 Link  
อบรมระบบควบคุมการผลิตครั้งที่ 1 9/2/2022 Link  
หารือเรื่องค่าตอบแทน 8/2/2022 Link  
หารือ PA ปี 2565 2/2/2022 Link  
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ EVM 64 งวด 4 1/2/2022 Link  
ประชุมตัวชี้วัด 31/1/2022 Link  
ประชุมตัวชี้วัด 28/1/2022 Link  
ประชุมส่วนผลิตไพ่ตัวเล็กและไพ่ป๊อก 26/1/2022 Link  
ประชุมงบประมาณรายได้ - รายจ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566 13/1/2022 Link เนื่องจากเป็นบัญชี Gmail โปรดสมัครบริการ Microsoft Account ก่อนเพื่อยืนยัน
อบรมการใช้งานระบบ byte-hr 13/12/2021 Link  
สัมภาษณ์ร่วมกับผู้ประเมิน TRIS 13/12/2021 Link  
ตรวจรับงานงวดที่ 2 ผลประโยชน์ของพนักงานที่เป็นของส่วนบัญชี 11/11/2021 Link  
ประชุมทบทวนโครงสร้างองค์กรร่วมกับที่ปรึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  9/11/2021 Link  
ประชุมคกก. BCM 5/11/2021 Link  
ประชุมพิจารณาตัวชี้วัดองค์กรประจำปี 2565 ร่วมกับผู้ประเมินฯ 4/11/2021 Link  
ประชุมตัวชี้วัด ปี 65 3/11/2021 Link  

ให้คะแนน
 
 
 
 
เขียนโดย วสุพล วันที่   18 ตุลาคม 2564 เปิดอ่าน 440 ครั้ง


   View Social

สร้างแลนมาร์ค !!